/)U. BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen Besloten wordt de overeenkomst met Korrelaar tot het verzamelen van afval enz. van de opslagplaats voor asch en vuilnis met ingang van 15 februari 19>7 te be ëindigen, en met Wolfsen terzake een overeenkomst aan te gaan, tegen vergoeding aan de gemeente van /.1óü,= per jaar. Beze overeenkomst worut aangegaan voor den duur van uiterlijk 1 jaar doen zal voor beide part^en opzegbaar zvn met inachtneming van een termen van 1 maand, Het verschuldigde zal^steeds voor maanden vuor- uit moeten worden voldaan. Vóór 15 februari zal echter het verschuldigde moeten worden voldaan, over het t^dvak van 15 februari t/m J1 Maart 155G Aan den Raad zal worden medegedeeld dat een en ander tot de competentie van B.en W. behoort, doch dat het treffen ÖA van een andere regeling inzake de aistributie van marga rine de aandacht van het college heeft. Mede zal woraen geadviseerd dit adres in handen te stellen van B.en W« ter afdoening. Aan den Raad zal woruen voorgesteld gebruik te maken van /f de geboden gelegenheid tot omwisseling van deze pand brieven in 4% stukken. Besloten wordt de betreffende Kenter zal aan deze copieerinrichting deeld dat de afwerking net college niet heeft kunnen bevredigen. nota alsnog te voldoen. Wol*. ichting woraen medefte- Aan Br.winter zal worden verzocht het college schrifte- Hi»A lijk meae te aeelen welke regeling naar z^n meening ten j opziente van z^n bezoldiging thans zou moeten worden getroffen, nierb^ uitgaande van net standpunt aat de gemeentelijke wacntgeluregeling zal komen te vervallen. Besloten wordt aan den directeur van gemeentewerken op \JL f, te dragen, in gevallen waarin naar z-ja oordeel krach- tens art.55, 1e lid, sub d. der Algemeene Politieverorf- dening een vergunning tot het hebben en benouden van een uitweg zal behooren te worden verleend, hiermede belanghebbenden in kennis te stellen opdat tegelijkert-jji met de oouwaanvrage uit verzoek om uitweg kan worden beziep. Be directeur zal er voorts op gewezen worden dat bovene- bedoelue vergunning o.a. benoodigu zal z^n ter verzekej- ïing van een goeden waterafvoer langs de bermen der wet- |gen, zooals b.v. langs den ^laarwaterweg en voorts in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 70