M. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt aan adressante mede te deelen, dat met uitzondering van het bedrag van f.1.voor huur van servies, met de geraamde kosten genoegen kan worden ge nomen, zijnde f.6.5°» V Besloten wordt om aan '«.van Breukelen behoudens beslis- sing van den Kaad en goedkeuring van Gedeputeerde Staten, van het aan de Beetzlaan/hoek Kellingweg gelegen per ceel, kad.bekend als sectie H no.2187 in erfpacht met recht van opstal aan te bieden een gedeelte breed 29 meter en diep 3° meter, zulks tegen een erfpachtscanon van f.26.en voor een tijd van 5 jaren, zulks ingaande 1 Januari 1938. Kennis genomen hebbende van het resultaat van het onder- houd van den Vethouder met van Herwaarden, wordt beslo ten de erfpacht op 1 Jan. a.s. niet te verlengen en het huis te doen schatten voor uitkeering eener schade-ver goeding. Y 4 7, u. ft*-. CU 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 710