Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u I874 l>ir. Staatsboschbe- heer, Utrecht 1875 1376 Voorzitter 1377 Uir-Gem. werken Weth.Gasille deelt mede, dat hij met van Herwaarden op 4 Hov.' 37 een bespre- 1 king heeft gehad eri hem daarbij het voorstel der kommissie heeft overgebracht Van Herwaarden heeft geantwoord op dit voorstel niet te kunnen ingaan, daar hijl niemand heeft om hem in staat te stellen voor dien prijs grond te koopen. Van Herwaarden trekt daarom zijn verzoek om I aankoop van grond in en ziet thans de regeling der vergoeding voor den opstal I tegemoet. Uoor van Herwaarden is ver zocht een en ander in verband met de aflossing van zijn hypotheek spoedig te I regelen, terwijl de medewerking verzocht wordt om zoo noodig in de woning na 1 Januari nog eenigen tijd te mogen blij- I ven wonen. doet wederom het Hoschplan 1938 toeko men, waarbij gedeeltelijk rekening is gehouden met het gevoelen van het kolle ge. i>e kosten van arbeidsloonen zijn ten gevolge van een en ander verminderd met l f .100. In behandeling komt het schrijven van dis Oed.Staten dd.5 October 1937» 3e afd. n°.3543/2653 waarbij ter kennis worden gebracht de opmerkingen van de Oommissiè van Overleg inzake de gemeentebegrootinj» gen, betreffende de begrooting voor het) t dienstjaar 1937* stelt aan de orde de behandeling van de begrooting van het Soester Natuurbad vocp het dienstjaar 193Ö» zooals die begroo ting is vastgesteld door het -Bestuur Stichting in zijne vergadering van 22 October j.1. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 711