.j met 1 bespre- j het rergebrachf L op dit daar hijl ;e stellen i. Van jrzoek om J ïans de m opstal I Ls ver net de ooedig te I t verzocht xg na 1 jen blij- i toeko- ling is xet Golle- i zijn tenr iderd met ren van dis Je afd. 3 «orden Gommis si#; cegrootinft voor hetj xg van de jurbad vcx F 3 hegroo- 3stuur dec van 22 ?e verzoe ld van de BESLISSING Afdeeling en No. 3e begrooting wordt op advies van weth.Gasille die ieze met den houtvester van het Staatsboschbeheer heei besproken, goedgekeurd en zal aan den minister van So ciale 4aken «orden doorgezonden met verzoek in de loo- nen de gebruikelijke subsidie te willen toezeggen. Pok den gemeenteraad zal «orden voorgesteld de objec ten in de begrooting goed te keuren. 3e opmerkingen «orden besproken. Overeenkomstig het ontwerp schrijven hetwelk bij de stukken was gevoegd, zullen zij worden beantwoord. ^e begrooting wordt goedgekeurd. Aanmerkingen ^elet op het advies van -tfouw-en Woningtoezicht dd.6 J/j November 1937 nos.130 en 13^- wordt besloten de aanvra- ken nos.1/1422 en 2/438 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 712