Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1378 1379 138U 1381 1382 Dir.Gem. werken K.C.'i'iiiemans, techn.ambt.3e Al, bij gem.werken A.#.Beckeringh, Soest C.Zwan, Bosstr.65, Soest «J.de Hooy, Burg. Gr0thestr.9,Soest Korte inhoud bericht, dat de waarde van de woning staande op de aan H.A.Korthals in erf}- pacht uitgegeven grond aan de Bos straat, kad.bekend als sectie G no. 2234- kan worden gesteld op f.32QO. en die van de kippenhokken en berg plaatsen op f,1000. Ben uitgifte in erfpacht ware het bes te te beperken tot een terrein breed 26.25 en diep ongeveer 75 meter, als op de bijbehoorende teekening in rood aangegeven. Volgens nader rapport dd.5 November 1937» no .B/65 ware in huur te geven een stuk gronds, groot 15145 M2op de bijbehoorende teekening in bruin aangegeven. Het gedeelte in geel zal niet moeten worden verhuurd. zendt een ambtseedig rapport, inhouden de de feiten en omstandigheid welke zich hebben voorgedaan tijdens en na den bouw van een schuur door P.Meer- ding en J.van Bsch. verzoekt aansluiting van zijn perceel aan de waterleiding. Be Birectie van de B.V .Arnhemsche ater leiding -maat schappij doet hieromtrent een voorste!, bij haar schrijven dd.2 Bov.1937» n0' III-3-3/48C8. vraagt vergunning tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een deegkneedmachine en een aman- delwrijfmachinein werking gesteld door een electromotor van U2 P.K.in perceel Bosstraat 65» kad.bekend sec tie B no.1771. Be Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest en de Bir.v.Gem.werken brengen gunstig advies uit. vraagt vergunning tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een deegkneedmachine in werking/ gesteld door een electromotor van 1^2 P.K. in perceel Burg.Grothestr.9» Aad^ bekend sectie H no.1780. Be Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest en de Bir.v.gem.werken brengen gunstig advies uit. Bes] gede van aan jaa2 5 js gev< 2 js f .4, lege Bes! dat van ver; wij: •i-n i nog het v n hie: ver, hie;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 715