V BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. -Besloten wordt het op de teekening in rood aangegeven gedeelte, groot ongeveer 197u -^2 Behoudens "beslissing van den Haad en goedkeuring van Gedeputeerde staten aan H.A.Korthals in erfpacht aan te bieden tegen een jaarlijkschen canon van f.36.en voor een tijd van 5 jaren. Het gedeelte op de teekening in bruin aange geven, groot ongeveer 1514-5 -^2 ware voor een tijd van 2 jaren in huur aan te bieden tegen een huursom van f.47.— per jaar en onder de voorwaarden op de overge legde bijlage vermeld» (\iS- Besloten wordt aan den i>ir.v.gem.werken mede te deelen dat het college kennis genomen heeft van het rapport van den technisch ambtenaar K.C.lillemans en hem te verzoeken mede te willen deelen, of hij zijn ziens wijze en advies tot afbraak nog ongewijzigd handhaaft. J-n afwijking van het besluit van 5 IJov.l37 vsordt als- nog besloten een brandkraan te plaatsen in verband met het mondeling advies van den Commandant v .d.-Brandweer H$Ji Vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd onder no.190» v vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd onder no.189. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 716