X Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud I383 1384 1385 1386 1387 hest.v.d. Voetbal en Athletiekver. "Soesterberg" ■tl. A. Vos iü.yan Aeden, Soest Mi nv» Ond erw ij s Kunsten en eten- schappen» te s-Cravenhage -dir.Cem. werken 1388 1389 1390 •Dest.v/d Ver."de vereenigde kappers" Mej.C.ïïijnhoff Nieuwstr»6eSoest Commandant Vrijw. verzoekt gebruik te raogen maken van het gymnastieklokaal te Soesterberg op dins dagavond van 6.3U tot IC uur ten behoeve van de indoortraining van de leden der vereeniging, zulks voorloopig voor de maanden November en december 1937. verzoekt hem bij een andere dienst te plaatsen in verband met zijn lichame- lijken toestand. deelt mede, dat hij bedankt als lid van het bestuur der Stichting tot -beheer van het Soester Natuurbad. verzoekt vóór 1 kaart 1938 mede te dee- len, of het de gemeente mogelijk zal zijn de over de jaren 1937 en 1938 inge volge art.36, quater, negende lid der middelbaar onderwij svset verschuldigde bijdragen in het jaar 1938 te betalen. bericht, dat de vfed.H.Hornsveld een aan slag in de grondbelasting opgelegd is tengevolge van het feit, dat de akte be trekking hebbende op den uitkoop van erfpacht van het perceel H no.941, gele gen in het complex t Hart, nog niet ge passeerd is. vraagt voor den -Sinsdag vallende voor Kerstmis en Nieuwjaar ontheffing van de bepaling, waarbij verboden is om een kapperswinkel op -dinsdag na 1 uur voor publiek geopend te hebben. verzoekt vergunning tot het mogen houdeji van een inzameling van gelden onder de leden en geestverwanten der K.D.P. al hier, middels het aanbieden van lijsten^ zulks ten behoeve van een te houden 3t. Nicolaas feest. adviseert tot plaatsing van een 3~ta-l brandkranen op het oude net der water leiding.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 717