/h*{n/3 v 1 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt het gymnastieklokaal te boesterberg op de -dinsdagavonden tot eind -december 1937 bruikleen af te staan, op voorwaarde dat ^het verschuldigde bedrag, zijnde 8 x f,1.— is f.8.vo'or 15 -November a.s. be taald wordt. besloten wordt aan adressant mede te deelen, dat wijzi ging in dienstverband slechts kan worden overwogen op grond van medisch advies. besloten wordt bovenvermeld schrijven ter kennis te brengen van den baad. besloten wordt den minister van Onderwijs, bunsten en ■-'etenschappen mede te deelen, dat het bovenstaande wel mogelijk zal zijn, indien het bijic de gemeente daartoe in staat stelt. t\ besloten wordt de termijn 31 december 1938 af te wachten astl' j en gedurende dien tijd de grondbelasting te betalen. besloten wordt voor de -dinsdagen 21 en 28 december 1937 algemeene ontheffing van deze bepaling te verleenen. besloten wordt vergunning tot een inzameling onder de leden van de IL.D.P. te verleenen. OiA. irj besloten wordt tot plaatsing van 3 brandkranen op het oude net der waterleiding over te gaan. IH.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 718