Volg- num- i Afzender of voorsteller mer 1391 1392 1393 1394 1395 Lin.v.Befensie ^eneesk.insp.v/d v olksgezondheid te Utrecht ii.A. Staal, h, Br inkj' 75eg 2ó, Soest te Laren B.en dvan Amersfoort 1396 Uir.Gem. werken Korte inhoud deelt mede dat hij - zoolang de inge diende voorstellen met "betrekking tot vergrooting van het contingent en tot verlenging van den duur der eerste oefe ning der dienstplichtigen nog niet tot wet zijn verheven - uiteraard geenerlei toezegging kan doen aangaande de toekom stige vredes-dislocatie der koninklijke landmacht, in verhand hiermede wordt het verzoek van B.en »vdd.22 Oet.1937, no. 467O voor het tegenwoordige huiten ver dere behandeling gelaten. verzoekt medewerking te verleenen tot het verspreiden van een vlugschrift waarin de ouders van kinderen die een leeftijd hehhen hereikt van ouder dan drie maanden en jonger dan twee jaren, l wordt gewezen op de noodzaak van tij- I dige inenting. vraagt vergunning tot exploitatie van huurauto's. Be Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar de gevraagde vergunning te verleenen. beklaagt zich over de wijze van het doo-p den van slachtdieren aan de Gentrale Slachtplaats. Het Hoofd van den Keuring».; dienst van Vee en Vieesch brengt hierom-ij trent rapport uit bij schrijven dd.2 Hovember 1937* verzoekt de medewerking van de gemeente Soest ten aanzien van het in exploitatie brengen als industrieterrein van in eigendom van de gemeente Amersfoort toe behoorende en in de gemeente Soest ge legen gronden. adviseert bij het bestuur der K.K.Bouv»- ver."St.Joseph" te bevorderen dat de herstelling der door brand beschadigde woning aan de molenstraat w.Z.2, voor zoover betreft het schilderwerk, wordt opgedragen aan C.van Schalkwijk voor de3 j prijs van f.181.75 en overigens aan den timmerman Butzeiaar voor den prijs van f.308.Verder doet de directeur nog eenige mededeelingen betreffende de doe het bestuur voornoemd gevolgde werkwijz Bes! vooa Bes] rin^ Bes." hiei len Bes." nigj het vooi But;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 719