Volg- i num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1397 1398 1399 1400 i>ir .Gem. wer ken Alg.lied..-Bond. van Arb.werkzaam "bij straten- en we genbouw dam Secretaris en ont vanger dezer ge meente JJ i remw er ke n 14U1 •uir.Sem. werken deelt mede dat H.A.Vos geweigerd heeft een of meer vuilnisbakken, welke om perceel Lange -bergstraat 36 stonden, te ledigen. verzoekt om te willen bevorderen, dat voor het gemeentelijk straatwerk een minimum tarief wordt vastgesteld, even als een minimum uurloon voor de straat makers, overeenkomstig bestaande toe standen in andere soortgelijke gemeen ten. brengen ingevolge de opdracht van het College rapport uit met betrekking tot de huisvesting van de secretarie en het ontvangerskantoor in het gemeente huis# adviseert de vergoeding voor ingebruik geving van de gemeentelijke gymnastiek lokalen vast te stellen als volgt* voor het gymnastieklokaal te Soesterberg f.2.60 per avond f4 uren); voor idem f.O.65 per avonduur; voor idem f.O.30 per uur voor lager schoolgebruik; voor het gymnastieklokaal in de herkebuurt f.l«60 per avond (4 uren); voor idem f.O.40 per avonduur; voor idem f.l#25 per middag (4 uren). biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 721