,4ï*- y heeft :e om inden, te in, dat 'k een .d, even- straat- Le toe- gemeen- ra n het cing tot Le en imeente- Lngebruik- nnastiek- Lgti oesterbergj r idem m f.ü.30 ikvo or ke "buurt r idem f.1.25 verzoek n de noo- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt aan den Lir.v.Bern.werken te vragen, of hij de eigenares van perceel Lange bergstraat 36 wil hooren en of hij hieromtrent ander rapport wil uit- orengen. besloten nemen. w ordt het verzoek voor kennisgeving aan te besloten wordt het rapport aan te houden tot nadere behandeling van de plannen van verbouwing van gemeen tesecretarie en ontvangerskantoor. be vaststelling van nieuwe tarieven wordt voorloopig aangehouden, in verband hiermede zullen de bestaande tarieven tot 1 Januari 1938 gehandhaafd blijven, be wethouder van Openbare berken zal trachten iemand te vinden die de zorg op zich neemt voor het schoon houden, het stoken en het verlichten van het lokaal, ^et de vereenigingen zal een bespreking gehouden wor den omtrent het gebruik van lokalen en de vergoeding- welke daarvoor verschuldigd zal zijn. de rcaad zal t.z^ t. een geheel nieuwe regeling met betrekking tot de verhuur van gymnastiekzalen ter vaststelling worden aangeboden. Jelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 9 november 1937 no.134 wordt besloten de aanvrage no. 1/1419 in te willigen. l? di- V l/Jl- v Vnj 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 722