T' T Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1402 uir.Genuvj er ken 1403 Woningst."Ons Belaag te Amersfoort I4G4 Uir.Gem.verken 1405 Utr .Brov. Brandweer bond, Utrecht 1406 4>istr .koloniehuizen Vosseveld" en fKieuweweg"Soest I4Q7 Best.v/d afd.Soest $n Omstr.v/d Ned. rert.besch.v. Diere Korte inhoud n deelt mede dat door hem in verhand met de voorbereidingen tot herstel van he woningcomplex "Ons Belang" te Soester berg, de heer Dorlas te Soesterberg i te werk gesteld. deelt mede dat zij kennis heeft gekre gen dat het aangevraagde voorschot voor de verbetering van de woningen harer Stichting is toegekend en ver zoekt een afschrift der betrekkelijke •atinisterieele beslissing te mogen ontj- vangen. Voorts verzoekt de Stichting omtrent de verbetering der woningen een onderhoud te mogen hebben. bericht omtrent het verzoek van -O.van Amersfoort, Braamweg no.72 om aankoop van een aan dien weg gelegen stuk gronds, groot ongeveer 200 K2 en kad. bekend als sectie i> no.2040 (oud B no 752). Be grond is tot 1 Januari 1953 in erfpacht bij het R.K.Armbestuur van de Par.H.H.Petrus en Paulus te Soest. Geadviseerd wordt met de erf pachtster onderhandelingen te be£inne}i over afstand van het erfpachtsrecht van het desbetreffend gedeelte. G.Uytendaal secr,-penningm.van het R.K.Armbestuur heeft mondeling medegef deeld, dat het armbestuur bereid is het erfpachtsrecht van het desbetref fend gedeelte aan de gemeente te ver- koopen voor f.25«--« brengt advies uit omtrent' 'het rapport van het bestuur van de Vereeniging "Vrijwillige Brandweer van Soest", ben- treffende aanschaffing van een nieuw voertuig ter vervanging van de oude B o r d-man s chapp e nwag en verzoeken toestemming tot het houden eener inzameling van gelden, middels het aanbieden van een lijst bij de in gezetenen, t/b van een Kerstfeest voor ie kinderen dier tehuizen. zendt aan den Raad een schrijven inza ke verzorging van honden, welke op den openbaren weg zwervend worden aange troffen. ■bet col bepaald Beslote. nister 1 den dir en ande: Burgemet te hebb< van "Om Boor dei Armbesti verklaar verkoope gadering de Grond te wille boven de bij ever Besloten porten v aankoop zoeken ia staande 0. J .Kefki Raad ter; gelicht. °p grond worden g< moeten w< algemeens afwijzend ^6t scliri voorstel °m prae-a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 725