V-dA M-nfao V V 'f- ,nnep it .egef s ef- er- ort be-+ uw e en ls in+ nza- de iji e- BESLISSING Aldeeling j en No. I Aanmerkingen net college kan zich hiermede vereenigen. Het loon word1: "bepaald op f.3°*per week» Besloten wordt een afschrift van den "brief van den Mi nister aan "Ons Belang" te zenden en een "bestek door den dir.v.gem.werken te doen samenstellen, ^oodra een en ander gereedsf is, ligt het in de "bedoeling van den -burgemeester om met het Stichtingsbestuur een onderhoud te hebben. Van deze^gang van zaken zal aan het bestuur van "Ons -belangmededeeling vsorden gedaan. boor den Secretaris wordt medegedeeld, dat het H.K, Armbestuur St.Petrus en ?aulus aan hem mondeling heeft verklaard bereid te zijij het erfpachtsrecht van het te verkoopen stuk grond af te staan voor f.25*De ver gadering kan zich daarmede vereenigen en besluit aan de Grrondcommissie te verzoeken den prijs van den grond te willen bepalen. De kooper i.c. van Amersfoort zal boven de koopsom het bedrag ad f.25*-- bovenbedoeld bij eventueelen aankoop moeten voldoen. 1- besloten wordt den Raad onder overlegging van de rap porten voor te stellen in beginsel te besluiten tot aankoop van een nieuwe brandweerauto en voorts te ver zoeken machtiging te verleenen, dat een commissie be staande uit de heeren D.A.de Bruijnj C.A.H.L.Wust en b.J.Hefkens ons college van advies dient, waarna de Raad terzake van dit onderwerp volledig zal worden in gelicht. Op grond van het feit, dat er al zeer vele collectes worden gehouden en deze dus zooveel mogelijk beperkt moeten worden, en het doel van deze collecte niet van algemeene strekking kan geacht worden te zijn, wordt afwijzend op het verzoek beschikt. Eet schrijven zal aan den Raad worden aangeboden met voorstel het wederom te stellen in handen van B.en *V om prae-advies. VOO)' V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 726