Volg- num- J Afzender ot voorsteller mer Datu m 1408 I4O9 1410 1411 1412 1413 1415 Ver.tot "bestr.der t.b.c.afd.Soest A.xJ .Hilhor stte Soest R.u.Lommerse ,bouw- pastoor, Steenhof' str«39 J.de Vries,S'oerg Mej .N.C.Adriaanseh Oom.t.organiseeri v.ontsp.avond voor werkloozen,p/a 'i AiderdingVeldweg 10,Soest 1414 Mir.Gem.werken rtr Inspecteur van po litie te Soest Korte i n h o u vraagt een bijdrage in de verpleegkos- ten van Mej.C.tf.v.ArkeljSchrikslaan 41, alhier, in het sanatorium Zonnegloren, over het tijdvak van 9 Nov.t/m 31 Dec. '37 groot f.87.45. Be afd.Soest draagt f.0.10 p.d.bij, de prov.afd.f.O.75 p.d. de diaconie der Geref.Kerk te Soest f.0.50 p.d. deelt mede, dat hij met ingang van heden "bedankt als lid van het Stichtingsbe stuur Soester Natuurbad. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte bij de parochianen voor den bouw eener nieuwe K.K.kerk in "Soest Zuid" 'i'egen inwilliging van het verzoek heeft de inspecteur van politie geen bezwaar. i verzoekt toestemming tot het houden eener collecte in de maand November t/b van een te houden kinder Kerstfeest. -Se insp.van politie adviseert het ver zoek in te willigen. verzoekt om abonnementen op tijdschrif ten en periodieken over de erkende boek handelaren te Soest te laten loopen. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een te geven ont spanningsavond op 24 Kov.a.s. bericht omtrent het schrijven van den heer A.van der Poel te Amsterdam waarbi het aan den Buntweg gelegen perceel gronds, kad.bekend als sectie N no.2l4o en groot ongeveer 2627 M2 aan de gemeenf te in koop wordt aangeboden. zendt een 9-tal declaraties in wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane uitgaven tot een totas 1 bedrag van f.98.23. Beslot te ver aan de het vo tie be Boeste 'i'oestei onder 1 Beslot" n1ai dragen Nederl meling Nieuwe boekhai Op het Op de s ;aa n. Bedara f.98.23

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 727