Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1419 Vo orzitter K Na een "bijeenkomst van het College op katerdag 13 November j .1. des v.m. 11 uur, waarin gesproken is over een voorstel van den Voorzitter tot wijzi ging van de verordening, regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der gemeentepolitie, vast gesteld bij besluit van den Haad d.d. 31 Juli 193Ó, 4e afd.no.243C en gewij zigd bij raadsbesluit van 9 December 1936» 4e afd.no.243ü» zonder dat tot het nemen van een besluit om reden vai nader onderzoek kon worden overgegaan stelt de Voorzitter zijn voorstel thans opnieuw aan de orde. De Inspecteur van Bolitie wordt tot de vergadering toegelaten teneinde aan het College eenige toelichting te geven omtrent de voorgestelde noodza kelijkheid tot aanstelling van twee nieuwe agenten. De toelichting aoor den Inspecteur gegeven, hierop neer komende dat hij aanvulling van het politiecorps 14 man aanwezig zijn, te verdeelen als volgtJ 2 man te 3*berg, 1 rechercheur, 1 man voor controle da bijzondere wetten en gedeeltelijke recherchewerkzaamheden, 1 man reserve bij ziekte en verlofdagen, 9 man voor wacht- en straatdienst.(n.1. 1 op po litiebureau en 2 00 de straat) De Voorzitter blijft het noodzakelijk vinden het politiecorps conform zijn voorstel uit te breiden. vJethouder Gasille kan zich na de toe lichting wel met het voorstel vereenif gen, hoewel het hem spijt, dat de fi- nantieele consequenties aan het voor stel verbonderjihem zeer bezwaren. Hij meent voorts de stem aan den Burge meester niet te mogen onthouden. Ook wethouder de Bruijn vereenigt zien met het voorstel omdat hij van den beginne af reeds de noodzakelijkheid van uitbreiding van het politiecorps heeft ingezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 733