Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1420 Oem. secretaris en chef afd.-a'inanciën 1421 £ed.Staten van Utrecht 1422 1423 1424 1425 hin.v.Binnenl. naken fleth.v.Financiën Weth.v.Financiën -olitie-radio-com missie voldoen aan de opdracht hun door het Ooilege gegeven door een rapport uit te "brengen "betreffende eene bespre king met den Keuringsveearts inzake diens salarisherziening met gelijk tijdige afstand van het recht op een wachtgeldregeling als gemeenteveearts, Het voorstel van het Ooilege luidt: het salaris van den i^euringsveearts ingaande 1 Januari 1937 "te bepalen op f.1400.-- met 4 jaarlijksche verhoo gingen van f.100.tot f.1800.--. he Keuringsveearts verzoekt het College zijn salaris te regelen als volgt: Ingaande 1 Januari 1937 f.1500*-- met 3 jaarlijksche verhoogingen van f.100 tot f.1800.-- en verklaart bereid te zijn bij aanvaarding dezer regeling volledig afstand te doen van zijn recht op wachtgeld als gewezen gemeen teveearts. verzoeken nofe eenige inlichtingen ten aanzien van de onderhoudsplichtige moeder van den armlastige krankzinnigè 0.Blokhuis in verband met het toeken nen van provinciaal subsidie. zendt opmerkingen over het"reglement voor de ambtenaren in dienst der ge meente Soest" en verzoekt te mogen vernemen wat terzake door den raad deif emeente zal worden verricht. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden, een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor! het dienstjaar 1937» no.21/582. stelt voor goedkeuring te verleenen aan een besluit der stichting tot be heer van het Soester natuurbad tot wij ziging der begrooting van het bad vooïj het dienstjaar 1937* verzoekt tot instandhouding van den politie-raaio-dienst een kleine bij drage te voteeren of wel betaling van radio-berichten, die door de politie iezer gemeente worden opgegeven, ad •5.per bericht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 737