pin/ 3' yU.ïb/l jiAHfUj BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerkingen Bp grond dat de werkzaamheden "bij den Vleeschkeurings- Z/c dienst aanmerkelijk zijn toegenomen en het gewenscht is van de "bereidverklaring om geen wachtgeldregeling r als gemeenteveearts vast te stellen gebruik te maken, S/%0. JLkfjs wordt besloten den Baad voor te stellen het salaris van den Keuringsveearts ingaande 1 Januari 1937 "te brengen op f.1500.niet 3~jaarlijksche verhoogingen van f.lGO.-- tot f.1800.onder voorwaarde, dat de betrokkene volledig afstand doet van zijn aanspraak op wachtgeld als gemeenteveearts. Besloten wordt een bijdrage te vorderen en deze even tueel oo de nalatenschap te verhalen,tot een bedrag van f.2.-- per week. wordt geacht, zal worden voorbereid. Het ontwerp wordt goedgekeurd en den Raad ter vaststel- ling aangeboden. Besloten wordt de begrootingswijziging goed te keuren Vf en aan den Raad niervan mededeeling te doen. J besloten mordt mede te dealen, dat op de ontwerp-degrod- V ting voor 1938 een bedrag van f.ó.-- als bijdrage is b.e-„ raamd ■zen wijziging in den, zooals door den minister gewenscht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 738