r num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1426 1427 1423 Gemeentesecretaris le afdeeling Wv e0 s endamw 45,Soest 1429 Commandant Vrijw. Brandweer, Soest 1430 1431 1432 insp.der -Cir.Be lastingen te Baarn |J .J.v.Schadewijk en u-.H.v.d.Berg Pr3ernhardln.20, te Soest evr .A.ïïoest-Leon ie cenestetlaan 3a Soest legt over verschillende rapporten van hoofden van dienst Betreffende het on derhoud der schrijfmachines door «I. r/ickel. biedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan J.H.W.Bebbink, Julianalaan 19, te Soest, te verleenen vergunning tot uitbreiding van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een deegkneedmachine en een eiwitklutsmachinein werking ge steld door een electromotor van 2 B.A. in perceel Julianalaan 19kad.bekend gem.Soest sectie H no.4318. verzoekt weder-aanbrenging van een licht punt aan den Ossendaiaweg, welk licht punt eenige dagen geleden is verwijderd. -Ce dir.v.gem,werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.12 Bov.j.1. no.427 en adviseert adressant te berich ten dat geen termen aanwezig zijn de nieuwe toestand opnieuw te veranderen. zendt rapport van de uitkomsten der half-| jaarlijksche controle van de brandkranen. I de secre machines Be ontwe Sesloter len dire doet mededeeling van het aantal vastge stelde en vernietigde aanslagen in de Gemeentefondsbelasting, Bventueele bezwaren moeten binnen 8 dag;efi aan den inspecteur kenbaar worden ge maakt. jvragen terugbetaling van de ingevolge .{raadsbesluit dd.19 October 1936» le afd. no.4520, gestorte waarborgsom groot f.600.--. Be dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij schrijven van 11 iiovember 1937» n 0 1^2 Be ondei geven as tijdige van een genoemde hemsche met ver2 Het schi ving aar Aan J.J. borgsom verzoekt aanbrenging van een straatlamp vóór haar huis in het midden der Be Ge- nestetlaan. Be dir.v.gem.werken advi seert aan dit verzoek geen gevolg te geven. Aan adre meene ui lijk mei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 739