Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1433 1434 1435 1436 1437 Ver.v.Vreemdelin genverkeer "Soest Vooruit" te Soest: S.Jansen ,Har tman- laan IC,Soest i> i rüera. w er ke n -Jir.Gem. werken -öest. Chr.Arbeider bond Soestdijk aendt rekening van ontvangsten en uit gaven betreffende de exploitatie van het verkeersbureau over het jaar 1936 ter goedkeuring in. vraagt verplaatsing van een boom, staan de vóór den ingang van het perceel Hart* manlaan 13. i>e -dir.v.Gem.werken brenfet hieromtrent advies uit bij schrijven dd.10 hrov.l937 n0.1278. rapporteert omtrent de beëindiging van het loopen der varkens van Verwoerd op de vuilnisbelt der gemeente. verzoekt toestemming om te collecteeren middels een lijst t/b van een te houden St.kicolaasavond voor de kinderen van werklooze arbeiders, lid van genoemden bond. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 741