Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1437 1438 1439 1440 1441 Gedeputeerde Sta ten eth.Gasille Voorzitter Voorzitter ïP.U.E.M'.tt.V. te Utrecht ieelen raede dat zij hun oordeel om trent de begrootingswijziging waarbij een crediet van f.110.beschikbaar wordt gesteld voor uitbreiding van per soneel moeten opschorten, totdat ant woord is ontvangen op de opmerking van de commissie van overleg inzake gemeentebegrootingen, dat bezuiniging mogelijk zou kunnen zijn door inkrim ping van het personeel ter secretarie. Voorts wenschen zij nadere inlichtin gen te ontvangen omtrent de oplossing welke is gekozen en op grond waarvan op f.110.-- wordt gerekend. vraagt machtiging aan het College het plantmateriaal voor de gemeentebos3Che|n 'werkverschaffing) te mogen bestellen Dij de firma Gictus te 2undert. Ma eer persoonlijk bezoek in de kweekerijen, aldaar, is hem en den adviseur van de peplantingen gebleken, dat het materi aal in zeer goede conditie verkeert. stelt opnieuw aan de orde de herzie ning van het salaris van den veearts keurmeester A,Tinter, waartoe door het College was besloten in zijn vergade- ving van 17 november j.1. -öij de uit werking van het besluit van het Colle je is gebleken dat niet juist is de wachtgeldregeling van den heer Ginter als gewezen veearts, in verband te prengen met de herziening van de sala- visregeling van veearts-keurmeester, mitsdien zal het gewenscht zijn het desbetreffend besluit van 17 Uovember 1937 in te trekken. vindt het gewenscht dat alsnog eenige wijziging wordt gebracht in de commis sie, welke van advies zal dienen voor den aankoop van een nieuwe brandweer auto. zandt antwoord op een schrijven van den Uir.v.Gem.werken inzake aansluiting prandweersirene te doesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 745