V "jr. BESLISSING Afdeeling i A l Aanmerkingen en No. besloten wordt Gedeputeerde Staten de verlangde inlich- W, tingen te verstrekken door o.a. mede te deelen, dat de bevolkingsadministratie zoo spoedig mogelijk een onder- zoek langs de woningen vereischt en dat het in de be doeling ligt deze zeer tijdelijke werkzaamheden, bij gebleken geschiktheid, te laten verrichten door den ge wezen technisch ambtenaar bij gemeentewerken G.C.J.van Heijst, die zooals bekend is, thans geheel zonder in komsten is en waarvoor getracht wordt, in samenwerking met het nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren een oplossing te vinden in het belang van het gezin van den betrokkene. 1 /r •Se gevraagde machtiging wordt verleend. den Haad voor te stellen op grond van de toename der /I werkzaamheden en op grond van de omstandigheid dat de laatst vastgestelde bezoldiging inverband met den aan vang en de verantwoordelijkheid der betrekking niet met elkaar in overeenstemming waren, het salaris, ingaande 1 Januari 1938 vast te stellen op f,14C0.met 2 één- jaarlijksche verhoogingen van f.löü.-- tot f.lóCO.--. Het besluit van 17 November 1937 wordt ingetrokken. besloten wordt, dat een commissie, bestaand.e uit de Hee- ren -G.A.de bruijn, J.G.i'ensen en C.A.H.L.Ifüst in overleg y met het bestuur van de Vrijwillige brandweer Vereeniging te Soest het College zal adviseeren inzake de aanschaf fing van een nieuwe brandweerauto, zulks met intrekking van het besluit da.12 November 1937» I 'Het College kan zich met den inhoud van dit schrijven vereenigen, Aan den Dir.v.Cem.werken zal onder toezen- iding van het schrijven der opdracht gegeven worden tot de uitvoering van een en ander zorg te dra gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 746