Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte innou 1442 1443 1444 1445 144Ó 1447 1448 D i rGem. w er ke n Hewv.perc ,gel.a/<ji Van Lenneplaan te Soest H.tf.Spijkerte Soest A.G.Spijker, te Soest Hoofd v/h i'elef. distr,A'dam Dir.Gem.is erken in.v.Soc.Haken, den Haag- brengt rapport uit omtrent de slooping van perceel Verl.Kolonieweg 16, door H.v.Agterveld. verzoeken den Raad mede te willen wer ken aan de verdelging van ratten ter plaatse. De Dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 16 november 1937» no.ll/28. vraagt den Raad hem, per 1 Januari 1938, ontslag te willen verleenen als gemeen te klokkenist. verzoekt hem te willen voordragen aan den Gemeenteraad ter benoeming in de vacature van gemeente klokkenist. deelt mede, dat met ingang van 1 Januari 1938 He kosten van verlichting van de 3 telefooncellen in de gemeente S0est, volledig voor Rijksrekening zullen wor den genomen. bericht omtrent het verzoek van de hoof den der openbare Uloschool en de school voor g.l.o. in de Kerkebuurt om den weg loopende langs het schoolgebouw in de richting van den Ung door een hek af te sluiten. Geadviseerd wordt tot bedoelde afsluiting niet over te gaan. Voorts wordt in overweging gegeven om wel den directen toegang van den weg tot de speelplaats af te sluiten en de kinderen te gelasten het pad onmiddellijk langs de school te gebruiken, waarbij dan te vens een fietsverbod kan worden opgelegd heeft bepaald, dat met ingang van 1 Ja nuari 1938 de gemeente Soest, thans be- hoorend tot het district ter arbeidsbe middeling Hilversum wordt ingedeeld bij het district Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 747