/fa M Ml v 4<P- YfaJr. ViM BESLISSING Afdeeling j Ag en No nmerkingen op mg oor wer- ter gt jven i 1938, emeen- Van de slooping wordt thans kennis genomen. - Besloten wordt adressanten mede te deelen, dat de sloot Jij- achter de perceelen eerst behoorlijk door hen moet wor- |j, den gereinigd, aangezien de ernstige verontreiniging van die sloot de aanleiding is van het optreden van ratten. Berst daarna kan de juiste oorzaak en de omvang van de rattenplaag geconstateerd worden. Besloten wordt den naad voor te stellen hem eervol ont slag te verieenen per 1 Januari 1938, onder dank voor de vele en langdurige diensten de gemeente bewezen. aan de Besloten wordt mede te deelen, dat het niet in de be doeling ligt om een vasten klokkenist te benoemen, doch dat voor het onderhoud en de voorziening van den klok een bijzondere regeling zal worden getroffen, waartoe het college hem ook in de gelegenheid zal stellen eene offerte te maken. Januari n de oest n wor- ^et zeer veel belangstelling heeft het College hiervan kennis genomen. J 9 hoof- school en weg n de af te loeide rts 1 den ie inderen Langs a,n te- pgelegdi 1 Ja— ns be- idsbe- Ld bij Aan de schoolhoofden zal worden bericht, dat de gemeente niet het recht heeft om tot afsluiting van dezen weg over te gaan. Volgens het oordeel van het College kunnen zij de kinderen op de beste wijze beschermen door de di recte zij toegang van den weg tot de speelplaats af te sluiten, en de kinderen te gelasten het pad onmiddellijk langs de school te gebruiken en een fietsverbod aldaar uit te vaardigen. Voorts zal worden medegedeeld dat aan den Bir.v.Jem.wer ken opdracht zal worden gegeven de zij-ingang af te sluiten. Het College heeft met belangstelling hiervan kennis ge nomen. Os

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 748