Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1449 1450 1451 1452 1453 1454 14 55 Min.v.Soc.Aaken Afd.Soest der Bed, Ver. E.H.B.O. -Best.der 'i'entoonst. com.ingest.door de verv.Pluimvee teelt en Kon.fokke rij "Soest en Omstr1 te Soest 3.de Beer d .3ICarhof 3est.Vrijw.Brand- •«eer, Soesterberg Voorzitter j verleent goedkeuring aan het doen uit voeren van werkzaamheden op gronden van Jhr Bosch van 3rakenstein in werkver schaffing. terugbetaling van verzoekt/het restant der bij de gemeen te belegde reserve voor de aanschaffing van een nieuwe ziekenauto ad f.1412.14 benevens de daarop gekweekte rente over 1937. verzoekt het college van 3.en vV. te wil len vormen het eere-comité der op 18, 19 en 20 Januari a.s. te houden tentoon stelling van pluimvee, konijnen, enz. deelt mede, dat hij het aan den KIaarwa terweg gelegen perceel, kad.bekend als sectie no.3707 wenscht in te huren voor f.7.53. 3e aandacht wordt er op ge vestigd, dat het land des winters ged. onder water staat. verzoekt schadevergoeding voor vernieu wing van de kap van zijn auto, welke vermoedelijk door gemeente-arbeiders, welke latten naar beneden wierpen, is beschadigd. verzoeken de inzending van een aanbeve ling van 2 personen ter benoeming van een brandmeester te mogen uitstellen to- den afloop van het onderricht der in structeurs van den Prov.Brandweerbond en bedoelde instructeurs te dezer zake advies te vragen. vestigt er de aandacht op, dat de zit tingsduur van de commissiën tot wering van schoolverzuim ingaande 1 Januari a.s. zal zijn verstreken en dat die com missiën dientengevolge voor het tijdvak van 1 Januari 193& tot en met 3^ -decem ber 194O opnieuw moeten worden samenge steld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 749