7 p r y.' BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen besloten wordt de werkzaamheden zoo spoedig mogelijk te 3* h/A- doen aanvangen en den baad van een en ander in kennis Ijl,/, te stellen. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. •Oe leden van het Ooilege van burgemeester en •«ethouders zullen het bere-Comité van de tentoonstelling vormen. het bovengenoemde perceel zal aan de beer worden ver huurd voor f.7.5^ per jaar. L' Jl- V 3jW- hen rapport hieromtrent zal worden gevraagd aan den bir.v.Gem.werken en den Inspecteur van Politie. Het College heeft van het schrijven kennisgenomen en gaat hiermede accoord. i burgemeester en «Jethouders kunnen zich er mede vereeni-i 7 gen om de, op de hiernevens gevoegde lijst vermelde per sonen, ter benoeming aan den haad voor te dragen. J- y/ X S V lA~l\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 750