Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1460 ai ui ster van Onder' wij s 1461 tfeth.van financiën 1462 ■'eth.van financiën Korte inhoud "bericht zich genoodzaakt te hebben ge zien de betaling van Rijkssubsidie voor de teekenschool wederom te doen stopzetten, omdat het bestuur de sub sidievoorwaarden ten aanzien van de tijdige indiening van stukken, tot dusver nog steeds niet behoorlijk heetfft nageleefd. Medegedeeld wordt, dat het zich laat aanzien, dat de door het bestuur in dertijd toegezegde medewerking niet zal worden verkregen, zoolang de sa menstelling van het bestuur niet ge wijzigd wordt, in dien zin, dat de tegenwoordige secretaris door een an der wordt vervangen. adviseert den gemeenteraad ter vast stelling aan te bieden diverse ont- werp-besluiten tot opname en beleg ing van gelden voor het dienstjaar 1938. adviseert den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging van het raadsbesluit van 23 december 1931» 4e af deeling no.2295 tot het aangaan van een rekening-cou rant-overeenkomst met de 31.V.bank voot bederlandsche gemeenten. kangez vanweg minist; ingest loop ig een mo^ intuss< op 18 sidie c uitgebr gericht en med Ket ont 'onf orm -onf orm

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 755