XL '■3 v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen oer ».n ib- .eetft t Aangezien het College bekend is met het feit, dat vanwege het Departement van Onderwijs omtrent de ad ministratie en andere omstandigheden een ondersoek is ingesteld, wordt het schrijven van den minister voor- loopig voor kennisgeving aangenomen, in afwachting varjt een mogelijk ander bericht. Intusschen zal nu het Bestuur van de uijverheidsschool op 18 September j.1. omtrent de terug te betalen sub sidie over vorige jaren een uitvoerig rapport heeft uitgebracht, aan de ^ed.Staten een schrijven worden gericht waarin de voorloopige stand van zaken zal wor-+ en medegedeeld, het ontwerp schrijven wordt vastgesteld. n- ^onform het advies wordt besloten. Conform het advies wordt besloten, >t at ■1? &S':

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 756