Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1463 1464 ■^ir.Gem. werken 1465 Voorzitter 1466 uirHem.werken -.Baure ,Beetzlaan IG7, Soest 1467 Bir.Gem. werken deelt mededat hij zijn rapport dd. 15 September 1937» no.19/15inz.ake het sloopen van een gedeelte van een schuur aan den Pelikaanweg, gebouwd door P.heer ding en J.van Bsch, wensciit te handhaven. zendt antwoord op schrijven van "burg. en wethouders dd.12 Nov.j.1. 4e afd. no.804 betreffende ledigen van vuil nisbakken aan de Lange Bergstraat no. 36 door H.A.Vos. deelt mede, dat het raadsbesluit dd. 29 Oct.j.1. Ie afd.no.4863 tot vast stelling eener verordening tot wijzi ging der Verordening op het in ge bruik geven van de openbare Heide- en Zandgronden der gem.Soest bij besluit van Hed.Staten dd.ló Mov.j.1. 3e afd no.3964/306O goedgekeurd is, zoodat den Baad voorgesteld kan worden de in zijne vergadering van 9 Sept.j.1. ge dane benoemingen van de heeren van Breukelen en Hilhorst tot leden der commissie Heide- en Zandgronden in te trekken. wijst op de scheuren, welke zijn ont staan in het betonwegdek van den Hieuweweg en Beukenlaan. Be Bir.v.Oem.werken brengt hierom trent rapport uit bij brieven dd.2 en 18 Hov.1937, no.1274. deelt mede, dat het voor wegverbree- ding noodig is, dat de gemeente onver wijld de beschikking krijgt over het terreintje (sectie H no.5235; hetwelk tot 1 Januari 1938 in erfpacht is ge geven aan Rouwendaal. In verband met een onderverhuring van den grond aan M.van Hornsveld, die op het terrein kool heeft geplant, wordt gevraagd goed te keuren, dat een sciiadevergoe ding van f.5.wordt uitbetaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 759