Afzender of voorsteller Datum num mer 138 139 140 141 Korte inhoud Joh.Groenenboom e.a.bew.van den Schoutenk.weg g.J.H.Ualjart ,han- ningstr.34,3* berg G.v.d.Hoef en D.Ch, Stam te Soest Sed.Staten van utrecht verzoeken verbetering van het wegdek van den Schoutenkampweg en aanbrenging van verharde trottoirs. De dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 28 Jan. 1937» no.1201. deelt mede in 193^ geen enkele opdracht voor loodgieterswerkzaamheden te hebben ontvangen. De dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 29 Jan. 1937, no.965. verzoeken de balkonhekken aan de achter gevels van de woonhuizen waarvoor hen bouwvergunning is verleend bij besluit dd.4 Augustus 1936, no.1/1249, te mogen Uitvoeren in houtconstructie inplaats van ijzer. -Se dir.v.gem.werken brengt gunstig adviei luit bij rapport dd.26 Januari 1937» no« 35/79. penden ter kennisneming een besluit van den raad der gemeente Utrecht dd.10 De cember 1936, betreffende de salarisrege ling voor het personeel van den warenkeu ringsdienst Utrecht, met verzoek eventu eel e bezwaren ter kennis van hun college te brengen. Gemakshalve zal worden aangenomen, dat indien vóór 6 februari 1937 geen bericht wordt ontvangen, er van de zijde der gemeente Soest geen bezwaren bestaan. Adres aanda me t h jAdres reken op de 'Het v het ling, 142 Z.J.de Vries,agentj van politieSoest verzoekt de door hem betaalde legesgeldei ad f.l.75 voor het aanschaffen van een rijbewijs van gemeentewege terug te mogei ontvangen, daar hij niet in het bezit is van een motorrijtuig en het rijbewijs door hem in het belang van den dienst is aangeschaft -Ge insp.v.politie adviseert op dit ver zoek goedgunstig te beschikken. i'ot ten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 75