BESLISSING Afdeeling j Aanmerkjngen en No. -besloten wordt den dir.v.gem.werken machtiging te ver- cA\- leenen tot het sloopen van dat gedeelte der schuur, n hetwelk zich "binnen den vereischten afstand van 4 h uit 3:156 den achtergevel van het woonhuis bevindt. Op grond van art.70 der woningwet zullen burgemeester en wethouders de eigenaren eerst schriftelijk waarschuwen. -besloten wordt den dir.v.gem.werken een schrijven te 4^ 'r richten, waarin ernstig de bevreemding wordt geuit, dat zijn rapport dd.5 November no.ó2ó blijkens zijn f schrijven dd.lÖ november 1937 no.626 niet overeenkom- o t stig de ware toedracht der zaak is geweest en waarin er hem voorts op wordt gewezen, in den vervolge bij het doen van mededeeiingen zich behoorlijk op de hoogte te stellen van de feiten, die hij aan het College meent te moeten mededeelen. Het bovenstaande zal ter kennis gebracht worden van den Haad, conform het hiernevens gevoegde ontwerp- schrijven. V Van het rapport van den dir.v.gem.werken dd.18 Hov. 1937» no.1274 is kennis genomen. V naai Op grond van de algemeene erfpachtsvoorwaarden kan geen 1? vergoeding worden verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 760