Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1468 1469 I47O 1471 1472 1473 Bir.Gem. werken R.K.Harmonie "St, Joseph"S'berg ifed ,H. Ver kerk, v. Weedestr.1Soest Bir.Gem. werken J .H. J.Bebbink, Ju- lianalaan 19>Soest^ le afdeeling deelt mede, dat de perceelen Verl.Kolo- nieweg nos.I-3-5-7-S-IO-12 en 14 niet "beantwoorden aan de eischen gesteld in de Bouwverordening, geadviseerd wordt aan het R.K.Arabestuur van de Par.H.H. Petrus en Paulus te Soest en het R.K. Armbestuur van de Par.Onbevl.Ontv.H. Maagd Maria te Soestdijk, zijnde de eigenaren van deze perceelen, een aan schrijving te zenden om deze woningen te verbeteren. noodigt het college van Burgemeester en Wethouders uit tot bijwoning van haar uitvoering op 29 Nov.a.s. vraagt een bestaand reclamebord, staande ter zijde van haar perceel, te mogen overschilderen ten behoeve van een an dere firma. Voorts is tijdens een ge houden bespreking door adressante ver zocht het bord ongeveer 2 M verder in de richting van de Spoorstraat te mogen verplaatsen. Be dir.v.gem.werken advi seert tot inwilliging van het verzoek, terwijl de Inspecteur van Politie een afwijzend advies uitbrengt. deelt mede dat een verzekering tegen brandschade van de door de gemeente aan gekochte garage a/d Lt.Koppenlaan tot een bedrag van f.3000.-- hem ruim vol- J doende voorkomt. vraagt vergunning tot uitbreiding van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een deegkneedmachine en een eiwitkluts- machine, in werking gesteld door een electromotor van 2 P.K. in perceel Juli analaan 19f kad.bekend gem.Soest sectie H no.4318. Boor den Commandant der Vrij willige Brandweer van Soest en den Bir. van Gem.werken wordt gunstig advies uit gebracht. deelt mede, van het notariskantoor al hier, bericht te hebben ontvangen, dat voorloopig geen uitvoering kan worden gegeven aan den inhoud van het raads besluit van 9 Sept.1937» le afd.no.4320 inzake afstand van grond, aan den Kromme weg door iV.Kijh.of, Gebleken is namelijk Mi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 761