f 1 SLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen ..Kolo- nlet ild in «ordt K.K. r.H. de 1 aan- Lngen ster ran staande )gen sn an- i ge- ver- sr in mogen advi- •zoek, een -ken aanschrijving om de woningen te doen verbeteren zal aan de eigenaren, het H.K.Armbestuur van koest en dat van Soestdijk worden gezonden. Hiervan ware een ur afschrift te zenden, ter kennisnemingaan de Pastoors van de "beide Parochies. Het college is verhinderd aan deze uitnoodiging gevolg V~ Jt^)- te geven. I Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. Voorts V c^U wordt ingetrokken de bij schrijven van 13 December 1929 le afdeeling no 1107,tot wederopzeggens toe verleende vergunning tot het plaatsen en hebben van een reclame bord van de firma Wetman en Co op het erf van perceel van Weedestraat 1» igen ite aan- tot i vol- van sn van ikluts- een sl Juli- sectie jr Vrij- in Dir. .es uit- >r al- dat >rden iads- 10.4820 Krornme- .melijk De garage zal worden verzekerd tegen brandschade voor *Z f de sora van f.3000.--, De vergunning wordt verleend, volgens het ontwerp hier- 1/ ji- nevens gevoegd. v. Besloten wordt het hierbij in ontwerp gevoegde schrijvé waarin verzocht wordt om mede te werken tot de over dracht van de strook grond, uit te doen gaan. n 1; ftV V LjSav.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 762