Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud dat de betreffende strook gronds niet aan W.Hijhof toebehoort, doch aan H.M. Hijhof te Amsterdam en W'.L.H.Hijhof te Soerabaja, zijne resp.een kleinzoon en zoon van '.V.Hijhof, voornoemd. Techn. Arob tenaar Gasbedrijf ->ir .Gemeentelijke keuringsdienst Hoofd der 3e afd, ter secretarie HrauderisicO-Onder linge van gemeen ten te 1s-Graven-I hage evr.S.Auhlewein, Aon.laan 1^6,Soest Commissie voor Georg.Overleg in de gem.Soest geeft aan de formatie van het vaste personeel van het gasbedrijf. geeft een opgaaf van de door den hulp keurmeester over het tijdvak van 24 September tot 1 November 1937 gemaakte overuren tengevolge van de mond- en klauw z e er ep idemie verzoekt te mogen vernemen of- en zoo ja, tot welk bedrag moet worden bijge dragen in de kosten van verpleging van G.Hagedoorn, wonende Beckeringstr12 te Soest, in de inrichting "Zon en Schild" te Amersfoort, door zijn onder houdsplichtige familieleden. doet toekomen haar in de oprichtings vergadering da.27 Oct.1937 vastgestelde^ statuten en reglement en verzoekt de toetreding der gemeente tot de S.O.G. in overweging te willen nemen. komt in beroep tegen de schatting der huurwaarde van haar perceel ter bereke ning van den abonnementsprijs voor wa terlevering door de N.V.Arnhemsche daterleiding-Haatschappij Be waterleiding-Maatschappij dient hieromtrent van bericht bij haar schrij ven van 17 Hov.1937, no.IV-IO-3/5O75. Zij verklaart zich nader bereid aan het verlangen van adressante tegemoet te komen. brengt advies uit omtrent: de verordening tot wijziging van de Verordening voor de gemeentepolitie; b. de wijziging van het salaris van den Veearts keurmeester. Be Commissie vestigt de aandacht op de behandeling van de dienstvoorwaarden voor het personeel van het Gasbedrijf terwi.i 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 763