'/X,*/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. besloten wordt het hierbij in ontwerp gevoegde schrij ven waarin verzocht wordt om mede te werken tot de over dracht van de strook grond, uit te doen gaan. besloten wordt deze formatie, zooals zij door den tech- nisch ambtenaar voor het geheele bedrijf wordt voorge- steldden Raad te doen vaststellen, het üeorganiseerd^^^^^^- Overleg gehoord. -besloten wordt den hulpkeurmeester voor gemaakte over- 4^ uren uit te betalen een bedrag van f.27.76. hoor J.Bakker te Baarn zal een bijdrage van f.2.per eek moeten worden verleend. 4 -- ytfy w Het College heeft hiervan kennis genomen. Besloten wordt een schrijven aan adressante te zenden, 1/ *Jj.. zooals in ontwerp hiernevens is gevoegd, waarin berichtv wordt, dat de Waterleiding Baatschappij bereid is aan haar verlangen tegemoet te komen. JU'. Haar aanleiding van dit advies wordt besloten» y c „/r a. alsnog in de ontwerp verordening regelende de gem. politie het salaris van schrijver te bepalen op /h^, 9V3a f.ÖCO.met 6 éénjaarlijksche verhoogingen van f.50.-- tot f. 1100. A2,/£x ]2.. de titel van veearts keurmeester in de instructie van den betreffenden ambtenaar te wijzigen in vee- j 7JfJ arts-keurmeester, hoofd van den keuringsdienst; t he

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 764