Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1481 1482 1483 1484 1485 Voorzitter D i rem w er ken e tiiv .Binanc i ën -ff.Cochius Sr.Soest Jv.d.Brand,Kerk- pad n.2.42,Soest stelt naar aanleiding van het auto ongeluk aan Z.K.H.Prins Bernhard op 29 November j.1. overkomen, voor om een schrijven van deelneming te zende^i aan H.M.de Koningin en aan H.K.H, Prinses Juliana. deelt mede, dat het aanbrengen van eeifi andere afscheiding dan de door hem voorgestelde houten afscheiding in de brandweergarage te Soesterberg niet aan te bevelen is. Omtrent de verwar ming van het gebouw door middel van gas, wordt een nader rapport gezonden onder dagteekening van 29 iJov.l937, no.932. stelt voor* le.het kohier terzake het recht voor het ophalen van asch en vuilnis over 1937, bevattende 1410 namen, vast te stellen op f.3525» 2e.een suppletoire lijst tezelfder zake, bevattende 29 namen, vast te stellen op f.72.50» ^e.te besluiten tot afvoering van het kohier der rechten voor het ophalen van asch en vuilnis over 1937» d.e na~ men van 110 personen, welke het ver schuldigde niet hebben betaald en waardoor het totaal te innen bedrag wordt verminderd met f.275» verzoekt een behoorlijke verlichting van de Sparrenlaan. Be Bir.v.Oem.- werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.24 nov.j.1. no.1282. verzoekt namens diverse bewoners van het Kerkpad N.Z.verbetering van dit pad. Be Bir.v.Oem.werken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 25 Nov.j.1. no.873.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 769