BESLISSING Ardeelina No. en Aanmerkingen Besloten wordt een dergelijk schrijven tot h.M.de Ko- i ningin en tot H.K.H.Prinses Juliana te richten met de heste wenschen voor een spoedig herstel van B.K.H.den Prins, der Nederlanden. een Aangezien het aanbrengen van de door den Utrechtschen Provincialen Brandweerbond geadviseerde verwarming van het gebouw met vele kosten gepaard zal gaan, Kan het College in verband met den financieelen toestand der gemeente, welke beperking van niet. strikt noodzakelijke uitgaven vereischt, geen termen vinden om in te gaan op het desbetreffend gedeelte van het advies van dien Bond. Ook het plaatsen van een andere afscheiding in het gebouw dan door den directeur voorgesteld, acht het College niet wenschelijk. Mitsdien zal den Baad worden j voorgesteld ten behoeve van de inrichting der aange kochte garage tot brandweergarage een bedrag toe te staan van rond f.47O.en waarop betrekking heeft de door den -directeur van Gemeentewerken ingezonden kosten berekening dd.4/13 October 1937* V «4 V Besloten wordt: A het kohier hiernevens genoemd, vast te stellen op f.3525.~; o 2eeen suppletoire lijst tezelfder zake bevattende 29 yr namen, vast te stellen op f.72.50» ^e. te besluiten tot afvoering van het kohier der rechten voor het ophalen van asch en vuilnis over 1937» de namen van 110 personen, welke het verschuldigde niet hebben betaald en waardoor het totaal te innen bedrag- wordt verminderd met f.275»~~» Aan het verzoek kan geen gevolg worden gegeven, aange- I zien het college van meening is, dat de straatverlich- y t ting als een geheel behoort te worden beschouwd en der- j halve verzoeken om partieele uibreiding niet voor in williging vatbaar zijn, doch dat bij een algeheele uit breiding met de belangen van adressant rekening zal worden gehouden. Aan adressanten berichten, dat op hun verzoek in zoover- 1/ re gunstig is beschikt, dat B.en '.reeds voornemens 4^-1 waren om in 1938 de verbetering ter hand te nemen, aan-j gezien in het loopend jaar de begrootingspost niet toe-; reikend is. et de werkzaamheden zal in het nieuwe jaar; zoo spoedig mogelijk worden aangevangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 770