Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1496 1497 1498 1499 A.Mulder, Amersf. str.4, Soesterber; Directeur van Ge meentewerken. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Bestuur Ver.tot bestrijding der T.B C. afd.Soest. Vraagt ontheffing van de voorwaarde sub 16 der aan hem verleende vergun ning tot een exploitatie van huur auto's, voorzoover betreft de bepa ling dat de bestuurder van een huur auto in het bezit moet zijn van een door of vanwege E.en W. uit te reikeh bewijs, waaruit blijkt dat hij tenminste 21 jaar oud is. Bedoelde ontheffing wordt gevraagd ten behoeve van Mari- nus Mulder, geboren 51 Juli 1918. De Inspecteur van Politie h?eft hierf tegen geen bezwaar. bericht omtrent het verzoek van Kt Steenhuijsen, Julianalaan 94 om een strookje groot 115 M2 van het aan de Verl.Talmalaan gelegen perceel H. no.5712 te mogen aankoopen. deelen naar aanleiding van het raadsj- besluit van 29 October j14e afd. no.21/576 tot wijziging der gemeente- begrooting 1957, betreffende dekking der kosten van wegenaanleg op 't Hart, mede, dat zij zich met de aan dat be-j sluit ten grondslag liggende gedachtè wel kunnen vereenigen. Evenwel is hen nog niet gebleken dat de stijging der grondwaarde als gevolg van den wegen aanleg die aanlegkosten wel goed maakt in verband waarmede zij verzoeken, in afwachting van de overweging van de vraag, of voor de bouwrijp te maken en gemaakte gronden instelling weder om van een grondbedrijf niet wensche- lijk is, hen, onder bijvoeging van een schetskaart, een overzicht te doen toekomen van de in beslag genomen gronden met de geschatte waarde vóór den wegenaanleg en van de als bouwrij-- pen grond verkregen terreinen met de geschatte waarde na den aanleg. Voor zoover van dezen grond reeds gedeel ten zijn verkocht, verzoeken zij daar van te doen blijken. vraagt te mogen vernemen cf het Col lege bereid is een bijdrage te verlee-- nen in de kosten van verpleging in een sanatorium van Mej .M.C.J.Wijnbeek

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 777