BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De desbetreffende ontheffing wordt verleend; wethou der Gasill" kan zich hiermede niet vereenigen. Besloten wordt mede te deelen, dat het College niet bereid is den fiaad een voorstel te doen het desbetreffende strookje grond, groot 115 M2 aan i hem te verkoopen, doch wel het geheele perceel sec tie H.r.o.5712, groot 1060 M2. y/x o Aan het verzoek van Gedeputeerde Staten zal gevolg 4^G worden gegeven. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, met mede- deeling, dat Mej.Wijnbeek werkelijke en wettige woor plaats he9ft te 1s-GravenhageZwolschestraat 255 /5 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 778