Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud v/ethouder Gasille NVv/h WilhsA Kuiken Jr., Smits weg 4, te Soest. H.^.Borgts, Burg Grothestr.7Soest G.J.Lengers N.V. Incassobank te Amsterdam. Directeur van Ge meentewerken. deelt ra ede, dat de Commissie Grond be- driuf en Uitbreidingsplan adviseert om de aan den Braanweg gelegen strook gronds, groot ongeveer 200 M2 aan D.van Amersfoort in koop aan te bie den voer een koopprijs van ƒ.1,75 por |M2, terwijl voorts de kosten genoemd in het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 19 November 1957» 1e jafd.no.4867 voor diens rekening zul len moeten komen. vraagt vergunning tot uitbreiding van het atelier voor vervaardiging van drukvormen en schabionen in per ceel Smitsweg no.4. verzoekt verplaatsing van den meterput vócr zijn perceel, 3urgGrothestraat 7» vraagt e-">n verlof A. voor de beneden localiteit van het perceel Soester- bergschestraat no.20A. zendt polis betreffende de via haar ge-t sloten verzelering tegen wettelijke aan-i sprakelijkheia der gemeente per 1 Janua ri as doet verkavelingsplan toekomen van d« gronden gelegen in het complex Pau- lus Potterlaan, Pieter de Hooghlaan, ïalmalaan en Rubenslaan. Voor verkoop zouden voorhands enkel in aanmerking komen de perceelen ten Zuid-Oosten van de P.Potterlaan en mogelijk die ten Noord-Oosten van de Pieter de Hooghlaan. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert het plan niet te aanvaarden en geeft in overweging om zoodra het uitbreidingsplan zal zijn goedgekeurd, dit voor het desbetref fend gedeelte (aan P.Potterlaan en omgeving) te wijzigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 779