Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 143 Dir.Gem.werken 144 145 Hoofd 3e afd.ter secretarie Gemeentesecretaris 146 -Gir.Gem. werken 147 Voorzitter adviseert om afwijzend te "beschikken op het verzoek van L.de Ruijgt om inge- "bruikgeving van een strook grond, kad. "bekend als sectie G no.3619 en gelegen aan den -"igend omweg, welke strook door de gemeente in eigendom werd genomen "bij raadsbesluit van 4 Juni 1936» le afd. no.4471» doet ter vaststelling door het kollege toekomen een prae-advies aan den ^aad inzake instelling van een arbeidsbeurs en ontwerp-besluiten. deelt onder overlegging van een corres pondentie tusschen hem en den dir.v.gem. werken mede, dat de dienst van Gemeente werken bij de uitvoering van den ophaal dienst van asch en vuilnis het standpunt inneemt, dat onderscheid gemaakt moet worden tusschen z.g. "Huisvuil" en "Be drijf svuil". -Ge alles in deze beheer- schende "verordening op de heffing van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis" dd.17 Oct.1912, waarmede het publiek alleen rekening heeft te houden maakt dit onderscheid niet, zoodat naar zijn meening de aangeslotenen recht heb ben op het weghalen ook van bedrijfs- vuil. Aangezien de directeur blijkbaar niet gesteld is op onderlinge oplossing van verschilpunten als deze, en er op wijst, dat de uitvoering van den dienst een zaak is die hem als directeur aan- gaat en in hoogste instantie Burgemees ter en wethouders, verzoekt de Secreta ris aan het Gollege in deze een beslis sing te nemen. geeft antwoord op het schrijven van het college dd.11 Januari 1937» 4e afd.no. 1421. Gevraagd wordt te willen beslis sen tot hoe lang de rentevergoeding be doeld in art.4, vierde lid der wegen- fondsverordening moet worden betaald voor de in 1936 aangelegde wegen. adviseert den raad overeenkomstig de artt. 3 en 8, 2e alinea der verordening rege lende het beheer van het gemeentelijk gasbedrijf te Soest, voor te stellen lover het jaar 1936 de rentepercentages wegens opnamen en stortingen door het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 77