/A/ </p/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ld be rt om ik i die per ?nd en 1e ÏU.1 Dex- "-erput iat 7 iden ir- ar ge-j :e aan-j Janua-j n dc u- an el ten n de ei- te om yn ef- en Besloten wordt, over°enkomstig het advies van de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplande des- v betreffende strook grond groot ongeveer 200 M2 voo^ een koopprijs van ƒ.1,75 per M2 aan D.van Amersfoort in koop aan te bieden, terwijl voorts de kosten, ge noemd in het schreven van Burgemeester en Wethou ders dd. 19 November 19.57, 1e afd.no.4867 voor diens rekening moeten komen. Ge vergunning wordt verleend overeenkomstig het be-y sluit in ontwerp hiernevens gevoegd. Onder mededeeling, dat het raadsbesluit van 24 Haart-/ y/' 1957, 1e afd.no.2508 niet inhoudt het verplaatsen van den meterput, aan adressant te berichten, dat aan het verzoek niet kan worden voldaan. Het verlof A. wordt verleend zulks onder mededeeling van den Wethouder de Bruijndat hij voorstemt omdat de wet geen andere mogelijkheden laat. schrijven van de Incassobank wordt voer kennisge- air aangenomen; hoewel erkennend, dat de financies- Het ving le positie der gemeente tot zuinigheid dwingtbe treurt de Voorzitter van het College, dat op deze wijze langzamerhand alle relaties met de N-rV.Batum worden verbroken, met welke maatschappij de gemeente zulke aangename betrekkingen heeft onderhouden. Besloten wordt deze aangelegenheid voorloopig te laten rusten tot de goedkeuring van het uitbreidin^s plan en een en ander dan later partieel te regelen V 1-. wi ,.t 4- U »-> 11 -«• /i v-\ cl r>+ 1-. - 1 tr rinvr>4" w -4- rv> ,4 n 'f i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 780