Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1506 1507 1508 1509 Wethouder Gasillel Gemeente-Secreta ris C.van Wijngaarden agent van politie Directeur van Ge meentewerken deelt mede, dat de leden der Com missie Grondbedrijf Endendijk en Hil- horst zich bereid hebben verklaard pogingen in het werk te stellen om den erfpachter G.M.van Herwaarden alsnog te bewegen met een bedrag van /.2P00,= voor overneming van den opstal staande op het perceel D.no. 774 genoegen te nemen, terwijl van Herwaarden zal worden toegestaan om nog tot uiterlijk 1 Juli 1958 in de woning te mogen blijven tegen een huur van per week. Te bepalen ware, dat de 2000,= zal worden uitbetaald in 2 gelijke termijnen van ƒ.1000,=, waarvan de eerste onmid dellijk na de goedkeuring van de des betreffende begrootingswi^ziging en de tweede bij het verlaten der woning. De Commissie geeft in overweging er voor te zorgen, dat eventueeQ.e kos ten van uitzetting uit de woning van den 2en betalingstermijn worden afge houden. deelt mede, dat voor de verkiezing van leden van de Kamer van Koophan del op Vrijdag 17 December 19oen stembureau moet worden benoemd, en doet een aanbeveling ter benoeming van leden en plaatsvleden toekomen. deelt mede, dat hij de woning van wij len Majoor van Leeuwen gaarne wil betrekken, mits eenige veranderin gen en reparatiën worden aangebracht en tegen betaling van een huursom groot /.200,= per jaar. stelt voor bij den raad een wijziging aanhangig te maken van het besluit tot vaststelling van de wegbreodten als bedoeld in art.8 der verordening regelende de instelling, het beheer en de administratie van het gelde lijk beheer van het wegenfonds, voor zoover het vermelde in de kolom bij zonderheden betreft achter den Dor- resteinweg, den Klaarwaterweg en den Smitsweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 781