Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1510 G.M.van KooijMidi- delwijkstraat, 28, Soest verzoekt alsnog ontheffing van het bepaalde in artikel 1} °n artikel 26 der Bouwverordeningten behoeve van een uitbreiding der zuivelfabriek aan de Middelwijkstraat. De Directeur van Gemeentewerken brengt advies uit bij rapport dd^0 Woveraber 1927, no.2/12» 1511 1512 1515 1514 1515 1516 Hoofd openbare school Soesterberg. Hoofd opzichter Ned.Heide-Maat- schappij Amersfoort Bijkantoor Utrecht! H.V.Levensverzeke ring Mij.R.V.S. Utrecht afd.Belastingen ter secretarie. Rijksinspecteur Veenendaal. Bewoners van de Molenstraat O.Z. deelt mede, dat Dr.Pannekoek hem ee- nigen tijd absolute rust heeft voor geschreven en dat hij 29 .November j.1 voor het laatst de school bezocht. Voorgesteld wordt den kweekeling G. A.de Groot tot tijdelijk onderwijzer te benoemen zendt Qen begrooting in voor het ver richten van werkzaamheden voor den heer T.Schothorst alhier met verzoek hiervoor rijkssubsidie te willen aan vragen. vraagt vergunning om aan lichtmasten of lantaarnpalen bordjes ter grootte van 40 bij 60 c.M. te mogen bevestigen zulks voor reclamedoeleinden. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van rolitie brengen hieromtrent rapport uit bij brieven dd. 24 en Kov.j.1. biedt aan ter vaststelling het pri mitief schoolgeldkohier 1927/'28 tot ;een totaal bedrag van /.9«976,84. De gemeente-ontvanger adviseert de termijnen van invordering vast te stel len op 21 Januari 1928, 28 Rebruari 1928 on 21 Maart 1928, telkens voor een derue gedeelte van den aanslag. deelt mede, dat de werkverschaffing van 20 Deo.1927 t/m 8 Januari 1928 wordt stopgezet. verzoeken den Raad de benaming dier straat te veranderen in "Van der jlluchtlaan" en voorts aanbrenging van cenige lichtpunten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 783