BESL ISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen De ontheffing art.13 der Bouwverordening wordt ver leend overeenkomstig het advies. De beslissing op het ontheffingsverzoek art.2b behoeft niet te worden genomen aangezien adressant zich, na bespreking ter plaatse, met de oplossing heeft vereenigd, zooals die door den Directeur van Gemeentewerken in zijn rapport is voorgsteld. j-Uy „Jjt O. ASj Een schriftelijke verklaring van Dr.Bannekoek zal worden gevraagd, in verband met artikel 1 p van de verordening op het lager onderwijs. Voorts wordt C.A.de Groot benoemd tot tijdelijk onder wijzer aan ae o.l.school te Eoesterberg voor den duur van de ziekte van den heer Lub, hoofd der school. Besloten wordt aan den Minister van öociale Zaken subsidie in deze kosten te vragen. 3 Het College verklaart zich onbevoegd op het verzoek te antwoorden, aangezien de lantaarnpalen en licht- - masten het eigendom van de P.U.E.M.zijn, hieraan toe voegend, dat er aanvankelijk om aesthetische redenen bij hun College wel eenige bezwaren tegen deze recla mebordjes bestaan. Het kohier wordt vastgesteld tot een totaal bedrag van ƒ.9.976,84. De termijnen van invordering worden vastgesteld op f 51 Januari 1528, 28 februari 19^8 en $1 Maart 1Sj>8, 'V telkens voor 1/p gedeelte van den aanslag- Van het schrijven van den rijksinspecteur is kennis genomen. terw^l de noodige maatregelen, uit deze stopzetting voortvloeiende, zullen worden genomen. B.en W. kunnen geen termen vinden on een voorstel aan den Raad te doen om den naam "Molenstraat 0.Z«" te wijzigen in "Van der Huchtlaan". Het veranderen van straatnamen komt hun, behoudens in hooge uitzol deringen, ongewenscht voor. Wat betreft de straat- j verlichting, zijn zij van oordeel dat een paitieele V3/;t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 784