Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1517 Afdeeling financiën. 1518 1519 1e afdeeling. 1520 Provinciale Utrec^t- sche Electriciteits- Mijte Utrecht. Directeur van Ge meentewerken 1521 Directeur van Ge meentewerken biedt ter vaststelling aan een twee tal besluiten tot vaststelling van pensioensgrondslagen. biedt ter opmaking aan de lijst "Hei- de-en Zandgronden" over het Jaar 1957, welke ingevolge de bepalingen der be treffende verordening ter klassifica- tie moet worden gesteld 'in handen der Commissie Grondbedrijf en Uitbreidings plan. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert den gebruikers der gemeentegronden, met uitzondering van D.Wolfsen denzelfden aanslag als ever 1956 op te leggen. De retribu tie van Wolfsen ware te verhoogen van 1tot 1,50. zendt een voorstel om over te gaan tot een aanvulling van de straatverlich- tings-overeenkomst bericht omtrent de vraag of de aan den Lange Brinkweg gelegen, tot 1 Januari a.s. bij II.Voskuilen in erfpacht zijn de perceelen, kadastraal bekend als sectie A.nc.977-978 en 2041 ged. voor verkoop in aanmerking komen. Op den grond zou slechts een enkel jwoonhuis kunnen worden gebouwd. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei- j dingsplan adviseert den grond te i koop aan te bieden voor een koopprijs van ƒ.1,50 per M2Het op de teeke- ning net een zwarte arceering aange- I geven gedeelte, groot 00 M2 zal in den koop moeten worden begrepen. I biedt ter behandeling aan eenige ver- I zoeken om bouwvergunning, vergezeld var de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 785