/-yL BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uitbreiding ongewenscht is. Met de belangen van adressanten zal bij een algeheele uitbreiding reke ning worden gehouden. Besloten wordt den pensioensgrondslag van den heer jp.W.Blaas als commies ter secretarie met ingang van 1 Januari 1S>7 vast te stellen op ƒ.1081,idem als directeur van den gemeentelijken dienst der arbeids bemiddeling en werkloosheidsverzekering op ƒ.1000,=. Besloten wordt conform het advies van de commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan. Besloten wordt den Raad een voorstel te doen, om de straatverlichtingsovereenkomst te wijzigen overeen komstig het hiernevens gevoegde concept. Besloten wordt om met het oog op een eventueele toe komstige bestemming van het bedoelde perceel, zulks niet te verkoopen. Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht nos 140 en 144, wordt besloten de aanvragen nos.1/1424 en 1/1427 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 786