Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1522 1523 Jir.Gem.werken 1524 /s 1525 1526 Hjofa v/d Lucht- 0 e scherming sdi ens t J.A.v.a.Grint feth.Gasille tngenieursbureau l Moorman ,A1 f oor t komt ter vergadering en deelt mede, dat de Luchtbeschermingsdienst te Goesterberg niet behoorlijk kan func- tionneeren, indien aldaar geen mede werking verleend kan worden door een afdeeling van L.H.B.G. Mitsdien zijn door hem pogingen aangewend om te Soesterberg te geraken tot de oprich ting eener deugdelijke afdeeling. lot heden hebben zich 12 personen voor het volgen van een cursus aangemeld, doch deze personen, die zich uitsluitend aanmelden om mede te werken aan een behoorlijke uitoefening van den Lucht beschermingsdienstkunnen zelf weinig of niets bijdragen in de kosten. Ma verschillende gehouden besprekingen te Soesterberg deelt het hoofd v/d Luchtbeschermingsdienst mede, dat op richting van een dergelijke afdeeling o.a. mogelijk zal zijn indien van ge meentewege een bijdrage van wordt verleend en voorts een verwarm de schoollocaliteit wordt beschikbaar gesteld voor het houden van den cursu bericht omtrent de verzoeken van J. van oeytenbeek en Mevr.Kwant-Giiiiéro om huur van een strook gronds achter hunne woningen aan den Pelikaanweg. vraagt in huur een perceel gronds, ge legen deels aan den Mellingweg en deels aan de Beetzlaan, welk perceel tot 1 Januari a.s. in erfpacht is bij i.van Lreukelen. deelt mede in de Gommissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan verslag te hebben uitgebracht over de met den heer A. ri .Beckeringh gevoerde bespre kingen inzake ruiling van grond aan de Meckeringhstraat en afstand van grond ten behoeve van de verbreeding van de noninginnelaan. Je Commissie geeft in overweging tot den heer Beckje- ringh een schrijven te doen uitgaan, waarin de voorgenomen ruiling wordt vastgelegd beveelt zich aan voor het maken van een rioleeringsplan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 789