7^^ f "5 Ja mede t te m func- 1 mede- >or een tn zijn i te oprich- ,ng. Tot voor het d, doch i t end n een n Lucht f weinig nLa ingen v/d dat op deeling van ge- 50.-- erwarm- likbaar ti cursu in J. Llliéroji ichter ïweg. Lds, ge en :rceel is "bij dbe- ag te den spre- aan van eding ssie r Leek gaan, ordt van BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt bij definitieve oprichting van een af dee ling van L.H.B.v. te ooesterberg voor 193$ een bijdra ge te verleenen van f.50.-- in de kosten van het geven van een cursus in E.H.B.G. welke uitsluitend ten dien ste van den Luchtbeschermingsdienst zal worden gegeven, zulks behoudens goedkeuring van hoogere instanties; de kosten zullen worden oestreuen uit den post "Losten van maatregelen tot bescherming der bevolking tegen lucht aanvallen" der begrooting 1938Voorts wordt besloten een verwarmde en verlichte schooilocaiiteit voor dit doel gratis beschikbaar te stellen, ^an een en ander wordt aan het hoofd van den luchtbeschermingsdienst mededeeling gedaan. Besloten wordt bedoelde strooken gronds in huur aan te [A oieden tegen een huursoia van f.1.5^ zulks voor den duur van voorloopig 1 jaar, ingaande 1 Januari 193Ö. achter zal buiten de huur moeten olijven een strook gronds van I72 L breedte, dienen als onderdeel van een toe gangspad tot de o.l.school a/a Beetzlaan. Het perceel gronds zal in huur worden aangeboden voor den duur van voorloopig één jaar, ingaande 1 Januari 1938» tegen een huursom van f.11.80^ oonform het voorstel van den Wethouder wordt besloten aan den heer Beckeringh een schrijven te doen uitgaan, waarin de voorgenomen ruiling wordt vastgelegd. V •rf'ordt voor kennisgeving aangenomen. St CaAC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 790