Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1527 152Ö /ed.'i .a.Blokhuis- Lol 1,Bergen(H.H. A. Jüartj ens,3tadh. 1529 1530 Voorzitter «if.--v.van Asch 1531 n-ed.Staten der prov.Utrecht 1532 Uir.nem.werken deelt mede niet te kunnen bijdragen in de verpleegüosten van haar krankzinni- gen zoon U.Blokhuis, die voor rekening der gemeente wordt verpleegd. verzoekt de verpleegkosten zijner doch ter karg.-U.1 .Hartjens in een krankzin nigengesticht voor rekening der gemeente te willen nemen, en haar overplaatsing van "Loosduinen" naar "Aon en Schild" te willen bevorderen. brengt in bespreking de door het Colle ge geweigerde toestemming tot het houden eener collecte aan de directrice van het Koloniehuis Vosseveld, t/b van een Kerstfeest voor de kinderen der Kolonie huizen van genoemde vereeniging in deze gemeente verzoekt de tusschenkomst van den raad om een onpartijdig onderzoek in verband met een tegen hem opgemaakt proces-ver baal voor betaalde boeten en gemaakte onkosten te vergoeden. deelen mede dat de provinciale bijdrage in de kosten van onderhoud van den weg Soest-Soesterberg over 1936 door hen is bepaald op f .l^dA.93 Voorts deelen zij mede dat naar het oor zeel van den Hoofdingenieur van den Prov.waterstaat de op de bermen van ge noemden weg aangebrachte beplanting op te morten afstand van de wegverharding staat en verzoeken in verband daarmede de bermbeplanting zoodanig uit te voe ren, dat er weerszijden van de verhar ding tenminste 1 L vrije ruimte zonder beplanting overblijft. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo-i dige teekeningen en adviezen. Xstdi.1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 791