r gen in :zinni- kening r doch- nkzin- gemeente atsing hild" Coiie- t houden van an een Kolonie- in deze 11 raad werband es-ver- aakte j ljdrage sn weg hen is iet oo ri ten ran ge- Lng op irding irmede 5 voe- srhar- lonaer f ?zoek t Le noo-; BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en Besloten wordt de vastgestelde bijdrage, zoonooaig via den Kantonrechter te verhalen. hiertoe wordt besloten. Aangezien in voorgaande jaren een dergelijke collecte werd toegestaan, wordt, ook thans alsnog besloten de gevraagde toestemming tot het houden der collecte te verleenen. .tan den Inspecteur van Bolitie zal worden verzocht een rapport omtrent deze aangelegenheid in te zenden. Van dit schrijven wordt kennis genomen. aan den •.ensch van den Hoofdingenieur van den Brov.Waterstaat zal worden tegemoet gekomen. Hieromtrent zullen de \y? noodige opdrachten aan den directeur van uemeentewer-J icen worden verstrekt. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht da. V? c^ld 7 Bec.1937 no.145 wordt besloten de aanvrage no.l/142b in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 792